Languages
Contact

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 

1.1 Op alle bestellingen, overeenkomsten en aanbiedingen van Eloise est mignonne zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het doen van een bestelling dan wel het accepteren van een aanbieding houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Eloise est mignonne worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Eloise est mignonne ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Eloise est mignonne zijn vrijblijvend en Eloise est mignonne behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van u bestelling door Eloise est mignonne. Eloise est mignonne is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Eloise est mignonne dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen; tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden door vooruitbetaling met iDeal, PayPal of bankoverschrijving. Eloise est mignonne gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling door haar is ontvangen. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de giro-respectievelijk bankrekening van Eloise est mignonne.

3.3 Indien is overeengekomen dat de betaling geschiedt per factuur. Geldt dat de betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bij betaling per factuur, is er sprake van verzuim vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden. U bent vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Eloise est mignonne bent u een bedrag van vijfentwintig euro (25,00) aanadministratiekosten verschuldigd en indien Eloise est mignonne haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Eloise est mignonne om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Eloise est mignonne gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Eloise est mignonne.

 

Artikel 4. Levering

4.1 Wij streven ernaar de bestelling binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verwerken en te verzenden, tenzij een afwijkede levertijd bij het betreffende artikel op de website is vermeld, of tenzij een afwijkende levertijd schriftelijk (per e-mail) aan u is medegedeeld. Wij zijn niet aansprakelijk voor bij TNT zoekgeraakte stukken en of pakus.

4.2 De door Eloise est mignonne opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

4.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Eloise est mignonne verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriÎle eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Eloise est mignonne geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Eloise est mignonne garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dien u Eloise est mignonne daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7)

werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was,schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Eloise est mignonne de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten

dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb u als particulier het recht het product binnen zeven (8) werkdagen na aflevering aan Eloise est mignonne te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het kledingsstuk in de oorspronkelijke staat is nog voorzien van labels en in de originele verpakking,waarbijtevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor jouw rekening komen.

 

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien Eloise est mignonne producten levert, is Eloise est mignonne nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Eloise est mignonne ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantie termijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.

 

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de

contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Eloise est mignonne na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Eloise est mignonne in behandeling te worden genomen.

8.2 De garantie op de artikelen vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Eloise est mignonne wijzigingen zijn aangebracht of geprobeerd zijn aan te brengen. De garantie vervalt ook wanneer u het artikel hebt gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Eloise est mignonne, dan wel tussen Eloise est mignonne en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en Eloise est mignonne, is Eloise est mignonne niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Eloise est mignonne.

 

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Eloise est mignonne ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van u bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Eloise est mignonne

gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Eloise est mignonne kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet,

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Eloise est mignonne schriftelijk opgave doet van een adres, is Eloise est mignonne gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Eloise est mignonne schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan jouw bestellingen

dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door Eloise est mignonne gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Eloise est mignonne deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien 1 of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Eloise est mignonne in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Eloise est mignonne vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 Eloise est mignonne is bevoegd om bij de uitvoering van jouw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn,alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partiun zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 

1.1 Op alle bestellingen, overeenkomsten en aanbiedingen van Eloise est mignonne zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het doen van een bestelling dan wel het accepteren van een aanbieding houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Eloise est mignonne worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Eloise est mignonne ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Eloise est mignonne zijn vrijblijvend en Eloise est mignonne behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van u bestelling door Eloise est mignonne. Eloise est mignonne is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Eloise est mignonne dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen; tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden door vooruitbetaling met iDeal, PayPal of bankoverschrijving. Eloise est mignonne gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling door haar is ontvangen. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de giro-respectievelijk bankrekening van Eloise est mignonne.

3.3 Indien is overeengekomen dat de betaling geschiedt per factuur. Geldt dat de betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bij betaling per factuur, is er sprake van verzuim vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden. U bent vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Eloise est mignonne bent u een bedrag van vijfentwintig euro (25,00) aanadministratiekosten verschuldigd en indien Eloise est mignonne haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Eloise est mignonne om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Eloise est mignonne gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Eloise est mignonne.

 

Artikel 4. Levering

4.1 Wij streven ernaar de bestelling binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verwerken en te verzenden, tenzij een afwijkede levertijd bij het betreffende artikel op de website is vermeld, of tenzij een afwijkende levertijd schriftelijk (per e-mail) aan u is medegedeeld. Wij zijn niet aansprakelijk voor bij TNT zoekgeraakte stukken en of pakus.

4.2 De door Eloise est mignonne opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

4.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Eloise est mignonne verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriÎle eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Eloise est mignonne geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Eloise est mignonne garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dien u Eloise est mignonne daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7)

werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was,schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Eloise est mignonne de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten

dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb u als particulier het recht het product binnen zeven (8) werkdagen na aflevering aan Eloise est mignonne te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het kledingsstuk in de oorspronkelijke staat is nog voorzien van labels en in de originele verpakking,waarbijtevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor jouw rekening komen.

 

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien Eloise est mignonne producten levert, is Eloise est mignonne nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Eloise est mignonne ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantie termijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.

 

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de

contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Eloise est mignonne na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Eloise est mignonne in behandeling te worden genomen.

8.2 De garantie op de artikelen vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Eloise est mignonne wijzigingen zijn aangebracht of geprobeerd zijn aan te brengen. De garantie vervalt ook wanneer u het artikel hebt gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Eloise est mignonne, dan wel tussen Eloise est mignonne en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en Eloise est mignonne, is Eloise est mignonne niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Eloise est mignonne.

 

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Eloise est mignonne ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van u bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Eloise est mignonne

gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Eloise est mignonne kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet,

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Eloise est mignonne schriftelijk opgave doet van een adres, is Eloise est mignonne gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Eloise est mignonne schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan jouw bestellingen

dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door Eloise est mignonne gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Eloise est mignonne deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien 1 of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Eloise est mignonne in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Eloise est mignonne vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 Eloise est mignonne is bevoegd om bij de uitvoering van jouw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn,alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partiun zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


-->

Photography: Fred Hommage